Overslaan en naar de inhoud gaan

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Jozef Vanden Buverie & Co NV (hierna: Vanden Buverie) goederen/diensten/werken levert en/of uitvoert, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

1.2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden die van rechtswege deel uitmaken van de overeenkomst en die van rechtswege de toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever of deze van een andere aannemer/koper/opdrachtgever uitsluiten, zelfs ingeval van ondertekening namens Vanden Buverie van een contract of enig ander document van de opdrachtgever en/of andere aannemer/koper/opdrachtgever.

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden worden, onverminderd de regelgeving en de gebruiken in handelszaken daaromtrent, alleszins geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de opdrachtgever van de offerte, bestelbon of overeenkomst.

Art. 2 OFFERTES

2.1. Elke overeenkomst komt tot stand na aanvaarding en ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.

2.2. De offertes van Vanden Buverie omvatten enkel die prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan Vanden Buverie meegedeeld. Bijkomende wensen van de opdrachtgever, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in de offerte, is niet in de prijs inbegrepen.

2.3. De posten aangeduid met V.H. (Vermoedelijke Hoeveelheden) op de offerte zijn louter indicatief. De werkelijk geleverde of uitgevoerde hoeveelheden, vastgesteld na weging of opmeting, zullen worden aangerekend.

2.4. Elke offerte/voorstel/aanbod, evenals de prijzen daarin opgenomen, zijn slechts geldig voor een termijn van   n maand vanaf de offertedatum en zijn vrijblijvend tot aan de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever en behoudens een eerdere herroeping door Vanden Buverie.

2.5. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

Art. 3. LEVERING

3.1. De opdrachtgever garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij op het afgesproken tijdstip aan Vanden Buverie heeft verstrekt. In het bijzonder dient de opdrachtgever alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, waaronder bijvoorbeeld de ligging van kabels, putten of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds/ramen/dak, en deze aan te duiden op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan Vanden Buverie aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen dienaangaande indien de plannen foutieve informatie verstrekken, of de exacte ligging door de opdrachtgever niet correct blijkt.

3.2. De opdrachtgever dient het initiatief te nemen om een veiligheidscoördinator en/of energiedeskundige aan te stellen indien wettelijk verplicht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zijn niet in de aannemingsprijs inbegrepen en zijn ten laste van de opdrachtgever. Indien deze voorzieningen niet kunnen worden aangeleverd door de opdrachtgever en Vanden Buverie zelf dient in te staan voor deze voorzieningen, zullen de bijkomende kosten hiervoor worden aangerekend aan de opdrachtgever. Deze kosten zijn in elk geval niet inbegrepen in de offerte.

3.3. De opdrachtgever is exclusief aansprakelijk voor de aflevering van een omgevingsvergunning of iedere andere mogelijke vergunning, voor zover dit vereist is voor de geplande werken, en informeert Vanden Buverie onmiddellijk in geval van problemen dienaangaande.

3.4. De opdrachtgever is verplicht om Vanden Buverie op het afgesproken tijdstip een vlotte toegang te verlenen tot de werf en ruimtes waar de aannemingswerken dienen te worden uitgevoerd en/of de diensten/goederen moeten worden geleverd en de nodige werfplaatsen en ruimtes te voorzien van water, elektriciteit en verwarming zodat de aannemingswerken ongehinderd kunnen worden uitgevoerd.

3.5. Elke termijn betreffende uitvoering van de werken wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en beperkte laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever niet toe de bestelling te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te eisen of zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Bij abnormale vertraging in de levering/uitvoering heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat Vanden Buverie nog steeds niet heeft geleverd/de werken heeft uitgevoerd binnen de periode van   n maand nadat Vanden Buverie door de opdrachtgever per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel.

3.6. Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, de compensatierustdagen en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Art. 4 PRIJZEN

4.1. De prijs is deze zoals op het bestek/offerte of de overeenkomst vermeld, tenzij Vanden Buverie zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie ...). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2. Alle belastingen en taksen van welke aard ook en onafgezien van het ogenblik van het ontstaan ervan en die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

Art. 5 WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN

5.1. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de opdracht zoals omschreven in de offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de opdrachtgever werden uitgevoerd. Wijzigingen, meerwerken en bijbestellingen worden steeds in regie aangerekend, tenzij anders en vooraf schriftelijk overeengekomen. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht.

5.2. Indien meerwerken dienen te worden uitgevoerd voor opdrachtgevers die consumenten/particulieren zijn, zal Vanden Buverie vooraleer deze werken aan te vatten de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, met bijgaande prijsberekening. Bij gebreke aan verzet van de opdrachtgever binnen 48 uur, wordt de opdrachtgever geacht onherroepelijk in te stemmen met het prijsvoorstel.

5.3. Het herstellen van bij de opmeting niet-zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken of onvolmaaktheden en onvoorziene problemen, is in elk geval niet inbegrepen en zal als meerwerk worden beschouwd.

Art. 6 KLACHTEN

6.1. De ingebruikname van de opgeleverde werken staat gelijk met de definitieve aanvaarding ervan.

6.2. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht inzake facturatie geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Vanden Buverie binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat (steeds met vermelding van factuurnummer en -datum). De factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn.

6.3. Klachten wegens zichtbare gebreken, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, alsmede wegens niet-conforme leveringen, moeten ingediend worden binnen de acht (8) kalenderdagen na levering of uitvoering van de werken. Laattijdige klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk en worden als niet-bestaande beschouwd. De opdrachtgever dient tegensprekelijke vaststellingen van de voorkomende gebreken mogelijk te maken. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de geleverde goederen of de uitgevoerde werken door de opdrachtgever nog niet in gebruik werden genomen.

6.4. Klachten wegens verborgen gebreken dienen binnen acht (8) kalenderdagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven worden gemeld aan Vanden Buverie, bij gebreke waaraan ze onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd. Een vordering wegens verborgen gebreken kan uiterlijk binnen   n (1) jaar na levering of uitvoering van de werken worden ingesteld. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd heeft Vanden Buverie steeds het recht om zelf over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen of herstel van de gebrekkige werken, zonder dat er enige vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door de gebrekkige goederen en/of werken.

6.5 Klachten of gebreken van welke aard ook, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

Art. 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Wanneer de uitvoering van de verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen en/of prestaties van derden, kan Vanden Buverie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware/opzettelijke fout.

7.2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Vanden Buverie niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.

7.3. De totale aansprakelijkheid van Vanden Buverie en zijn aangestelden wordt ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de uitgevoerde werken.

Art. 8 BETALINGSVOORWAARDEN

8.1. De facturen van Vanden Buverie zijn netto contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Waregem, dan wel op de bankrekening van Vanden Buverie welke wordt vermeld op de factuur.

8.2. De facturen van Vanden Buverie zijn te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vastgelegde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vastgelegde termijn is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding ten titel van schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag per factuur met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 10.000,00 EUR. Bij niet-betaling van de factuur door een niet-professionele opdrachtgever/consument binnen de vastgelegde termijn is er vanaf de dag na verzending van een eerste herinnering een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vastgelegde termijn is daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd na het verstrijken van 14 dagen vanaf de eerste/derde dag na verzending van de eerste betalingsherinnering per e-mail/per post, dewelke overeenstemt met de maxima zoals voorzien in artikel XIX.4 WER.

8.3. Door Vanden Buverie is eenzelfde schadevergoeding verschuldigd wanneer zij in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen ten aanzien van een niet-professionele opdrachtgever/consument.

8.4. Vanden Buverie behoudt zich het recht voor om goederen, diensten en werken te factureren, naarmate hun levering/uitvoering, ook als deze slechts gedeeltelijk zijn. Ingeval deze facturen niet op de vervaldag betaald zijn, behoudt Vanden Buverie zich het recht voor om deze leveringen, werken of diensten op te schorten en dit tot volledige betaling van de voormelde facturen bekomen wordt.

Art. 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Alle goederen, materialen en benodigdheden blijven eigendom van Vanden Buverie tot aan de integrale betaling van haar facturen in hoofdsom en bijhorigheden door de opdrachtgever. Dit geldt evenzeer indien de goederen, materialen en benodigdheden van Vanden Buverie slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Vanden Buverie zouden toebehoren.

9.2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud draagt de opdrachtgever vanaf het moment van de levering, d.i. vanaf de aanwezigheid van de geleverde goederen op de werf, het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging van de goederen, materialen, benodigdheden en/of uitgevoerde werken, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt.

Art. 10 BEEINDIGING

10.1. Vanden Buverie heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: 1. bij staking van betaling, kennelijk onvermogen, aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement door de opdrachtgever. 2. bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever. 3. indien de zeggenschap over de opdrachtgever wijzigt. 4. indien de opdrachtgever weigert zijn facturen te betalen, indien daartoe wordt verzocht; 5. indien Vanden Buverie alle gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Vanden Buverie zal nakomen; 5. In geval van een gehele of gedeeltelijke wanprestatie door de opdrachtgever, dan wel door gebrekkige uitvoering van de contractuele verplichtingen door de opdrachtgever en dit indien er binnen de 8 kalenderdagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling geen remediëring heeft plaatsgevonden.

10.2. De opdrachtgever heeft enkel het recht om de overeenkomst met Vanden Buverie te ontbinden ingeval van grove fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Vanden Buverie. Indien de opdrachtgever zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij Vanden Buverie daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

10.3. De opdrachtgever die de aan Vanden Buverie toevertrouwde opdracht eenzijdig beëindigt, is van rechtswege en zonder aanmaning hiertoe, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van het totaalbedrag vermeld op de offerte en/of overeenkomst zonder BTW, onverminderd het recht van Vanden Buverie om een hogere schadevergoeding te eisen, indien zijn werkelijk geleden schade de forfaitair bepaalde schade zou overtreffen. Wanneer deze beëindiging plaatsvindt tijdens de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever bijkomend aan de voormelde schadevergoeding van 25% gehouden de reeds bestaande kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen conform de prijzen van de offerte/overeenkomst.

10.4. Vanden Buverie is gehouden tot een gelijkwaardige vergoeding indien zij in gebreke blijft haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de niet-professionele opdrachtgever/consument na te komen.

Art. 11. OVERMACHT

11.1. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of Vanden Buverie er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, dient als een geval van overmacht te worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks-of vervoersstoornissen van welke aard ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, staat van oorlog, belemmerde scheepvaart, vorstverlet, wanprestatie van derden die door Vanden Buverie in het kader van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsook belemmeringen van overheidswege.

11.2. In de mate een overmachtssituatie de uitvoering slechts tijdelijk verhindert, schorst deze de uitvoeringstermijn voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten. In de mate een overmachtssituatie definitief is, zijn partijen niet langer gehouden tot nakoming van hun verbintenissen.

Art. 12 PRIVACY

Vanden Buverie zal in het kader van de contractuele relatie met de opdrachtgever persoonsgegevens van de opdrachtgever verzamelen. De door de opdrachtgever meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (hierna AVG). Vanden Buverie treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke en zal de gegevens verwerken voor volgende doeleinden: administratie, verwerking en opvolging van geplaatste bestellingen, orders, garantie en direct marketing. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de rechten die hem zijn toegekend door de AVG uit te oefenen. Vanden Buverie neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever meegedeelde gegevens te waarborgen.

Art. 13 SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Art. 14 GESCHILLENREGELING

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan onderhavige algemene voorwaarden onderworpen zijn, zijn onderworpen aan het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk of het Vredegerecht van het kanton Waregem.